Kritická komunikační infrastruktura – centrum technické podpory (KKI-CTP)
je aliancí právnických i fyzických osob sdružených na základě smlouvy o spolupráci za účelem ověřování nových řešení i technického rozvoje v oblasti spolehlivosti a bezpečnosti kritických komunikačních infrastruktur. Součástí je i podpora vzdělávání ve formě výchovy specialistů a podpora normotvorných procesů.

Kritická komunikační infrastruktura (KKI) – definice.
KKI je určena k dohledu, monitoringu a případně k řízení kritické infrastruktury organizace, státu, EU, kontinentu atd. Kritické infrastruktury (KI) států jsou definovány právními předpisy jednotlivých státu. Zahrnují většinou především oblast energetika – elektrická energie (výroba, distribuce), plyn (přepravní i distribuční soustava, skladování), ropa a ropné produkty (přepravní i distribuční soustava, skladování, výroba a skladování pohonných hmot), vodní hospodářství (vodní zdroje, úprava vody, distribuční soustava), doprava (silniční, železniční, letecká, vodní), zdravotnictví, vybrané oblasti průmyslu (např. chemický), komunikační a informační systémy (pevné i mobilní komunikační sítě atd.) a další prvky KI dle rozhodnutí jednotlivých států.

KKI je nedílnou součástí KII (kritická informační infrastruktura).
Problematika KKI zahrnuje dvě základní neoddělitelné oblasti – bezpečnost a spolehlivost.
Ty jsou primárním směrem v zaměření činnosti aliance.

Zaměření aliance:

 • ověřování nových technologií a technických řešení pro KKI
 • ověřování vlastností a funkčnosti nových technologií i materiálů pro KKI
 • aplikační výzkum a vývoj v oblasti KKI
 • zpětná vazba z reálné praxe do aplikačního vývoje a výzkumu pro KKI
 • tvorba metodik pro návrh, projektování a realizaci KKI
 • výchova specialistů na úrovni VŠ vzdělání
 • mimoškolní vzdělávání v podobě školení pro pracovníky z oboru KKI – projektanti, správci, uživatelé, instalační technici
 • poradenské a konzultační služby
 • technická podpora při zpracování projektů KKI
 • zpracování studie proveditelnosti KKI včetně analýzy rizik
 • zpracování projektů KKI
 • segmentace a redundance komunikačních systémů v souladu s vyhl. 82/2018Sb. – návrh, realizace, implementace
 • technické audity existujících systémů KKI
 • podíl na přípravě norem pro KKI
 • podíl na přípravě oborových a podnikových technických předpisů pro KKI
 • tvorba a vydávání technických doporučení aplikačně ověřených řešení pro KKI
 • presentace výsledků technického rozvoje formou seminářů, workshopů, konferencí
 • informovanost široké veřejnosti o problematice KKI formou web stránek

KKI-CTP je budováno bez finanční podpory státu i unie.

Zpracoval: sekce bezpečnost – Ing. Petr Sedlák, sekce spolehlivost – Ing.Vilém Jordán
© 2019 – KKI-CTP – ALL RIGHTS RESERVED